1. pl
  2. en
 

+48 507 036 004

biuro@blueshell.pl

 

Kim jest mikro przedsiębiorca i czym się różni od małego lub średniego przedsiębiorcy?

 

Ustawy, w tym ustawy dotyczące tarczy antykryzysowych posługują się definicjami mikro, małego i średniego przedsiębiorcy.

 

Poniżej definicja z Tarczy Antykryzysowej 1.0.

 

  • Mikro przedsiębiorca – definicja 

Jest to przedsiębiorca, który w okresie co najmniej dwóch ostatnich lat obrotowych spełnia łącznie następujące warunki - zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro - lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

  • Mały przedsiębiorca – definicja 

Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  w złotych 10 milionów euro oraz - nie jest mikro przedsiębiorcą.

 

  • Średni przedsiębiorca - definicja

Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki - zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników, osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro, oraz - nie jest mikro przedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

 

 

Warto też przypomnieć kim jest duży przedsiębiorca i jaki został ostatnio nałożony na niego obowiązek.

 

1 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. 

Zmienia ona przepisy regulujące terminy płatności w transakcjach handlowych, a także związane z nimi przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dochodzenia roszczeń z takich transakcji, regulacje dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji, a wreszcie przepisy podatkowe i inne.

 

Najważniejsze zmiany to:

 

  • skrócenie terminów zapłaty,

  • podwyższenie wysokości odsetek ustawowych,

  • uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory,

  • zobowiązanie największych firm do raportowania do Ministerstwa Rozwoju swoich praktyk płatniczych,

  • wprowadzenie wyższych rekompensat z tytułu windykacji przy wyższych kwotach zaległości,

  • ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór w VAT).

 

 

Status przedsiębiorcy ustalany jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 187, s. 1).

 

Z tego aktu wynika, że:

− do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą te, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro (z zastrzeżeniem zasad uwzględniania danych przedsiębiorstw partnerskich oraz powiązanych);

− dużym przedsiębiorcą jest podmiot niebędący mikroprzedsiębiorcą, małym ani średnim przedsiębiorcą.

 

Oświadczenie składane kontrahentowi

 

Dłużnik będący dużym przedsiębiorcą zobowiązany będzie do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o swoim statusie. Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy należy złożyć w formie, w jakiej zawierana jest transakcja handlowa – najpóźniej w momencie jej zawarcia. Najbezpieczniej będzie takie sformułowanie wpisać na stałe do szablonu umowy. Sankcją za niezłożenie oświadczenia może być grzywna w wysokości do 5 tys. zł nakładana przez sąd.

Kim jest mały, średni i mikro przedsiębiorca?

08 kwietnia 2020
20 kwietnia 2020
Czyli opowieść o prawie i konstytucji, dla której tłem i pretekstem jest trwający stan epidemii. Czy rządzący przestrzegają podstawowych reguł prawa czy je negują? Czy nakładane kary są zgodne z prawem? I co robić, gdy już się ukaranym zostanie?  Wstęp
18 kwietnia 2020
Postojowe dla przedsiębiorcy od ZUSu ( art 15qz) Komu przysługuje? 1. osobie  prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia  lub inną umowę o świadczenie usług - pod warunkiem że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Osoba ta

Więcej artykułów

.

Wszystkie prawa zastrzeżone ©Blueshell legal

+48 507 036 004 | biuro@blueshell.pl

 

Sienna 72/8, 00-833 Warszawa

 

Blueshell Legal

NIP 5213745896