1. pl
 2. en
 

+48 507 036 004

biuro@blueshell.pl

 

Postojowe dla przedsiębiorcy od ZUSu ( art 15qz)

 

Komu przysługuje?

1. osobie  prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia  lub inną umowę o świadczenie usług - pod warunkiem że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Osoba ta musi być obywatelem Polski lub posiadać prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terenie Polski lub być cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Polski

 

2. osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą

 

- jeżeli w następstwie wystąpienia COVID- 19 doszło do przestojów prowadzeniu działalności odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającemu, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

 

 • Jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. nie zawiesiła prowadzenia działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe było co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc a jednocześnie nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

 • Jeżeli ta osoba zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 r. oraz jeżeli przychód z prowadzenia tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o  co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc a jednocześnie nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Te warunki nie dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą, a do których mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatków dochodowego formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia VAT.

 

Warunki dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną:

 • Umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 • Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Wysokość świadczenia postojowego:

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.

 

Wniosek o świadczenie postojowe:

 • Składany jest do ZUSu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą a w przypadku osoby wykonującej umowy cywilno prawną wniosek składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego

 • Do wniosku dołącza się oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą potwierdzające wysokość uzyskanego przychodu, oświadczenie o przestoju oraz po uzyskaniu przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym.

 • W przypadku osoby uzyskującej przychód z umowy cywilnoprawnej zleceniodawca lub zamawiający musi dołączyć oświadczenie potwierdzające:

 • nie dojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestojów prowadzeniu działalności, 

  daty zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, 

  uzyskanie przez osoby wykonujące umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek przychody nie wyższego niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, 

  także otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych

 

Wypłata świadczeń:

 • Wypłaca się świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

 • Wypłata świadczenia następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy.

 • Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

 • ZUS może odmówić prawa do świadczenia postojowego i następuje to w drodze decyzji. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do właściwego sądu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego dla postępowań z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

 • Osoba która pobrała nienależnie świadczenie postojowe jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Postojowe dla przedsiębiorcy od ZUSu

18 kwietnia 2020
20 kwietnia 2020
Czyli opowieść o prawie i konstytucji, dla której tłem i pretekstem jest trwający stan epidemii. Czy rządzący przestrzegają podstawowych reguł prawa czy je negują? Czy nakładane kary są zgodne z prawem? I co robić, gdy już się ukaranym zostanie?  Wstęp
18 kwietnia 2020
Postojowe dla przedsiębiorcy od ZUSu ( art 15qz) Komu przysługuje? 1. osobie  prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia  lub inną umowę o świadczenie usług - pod warunkiem że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Osoba ta

Więcej artykułów

.

Wszystkie prawa zastrzeżone ©Blueshell legal

+48 507 036 004 | biuro@blueshell.pl

 

Sienna 72/8, 00-833 Warszawa

 

Blueshell Legal

NIP 5213745896