1. pl
 2. en
 

+48 507 036 004

biuro@blueshell.pl

 

Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorcy

 

Zwolnienie z ZUS (art. 31zo ust. 1)

 

Kto może się ubiegać o zwolnienie z ZUS? 

 • Płatnik składek, zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29.02.2020r. (mikro przedsiębiorca), jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

 • Płatnik składek, zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż od 10 do 49 ubezpieczonych na dzień 29.02.2020r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

 • Płatnik składek, spółdzielnia socjalna, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

 • Płatnik składek, będący osobą prowadzącą JDG (przedsiębiorca, twórca i artysta, wykonujący wolny zawód, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów Prawa oświatowego), opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne (dalej Samozatrudniony) (art. 31zo ust. 2), o ile prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r., a przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 15.681 zł.

 • Wysokość przychodu podlega weryfikacji w trybie określonym w art. 31 zu, we współpracy  z Szefem KAS.

 

Zakres zwolnienia z ZUS

 • Dla mikroprzedsiębiorców będzie to zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek - na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r..

 • Dla samozatrudnionych zwolnienie obejmuje opłacenie należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,  dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r, jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i Przychód z tej działalności uzyskany w 1. miesiącu za który składamy wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciwnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

 • Płatnik składek zatrudniający od 10 do 49 ubezpieczonych a będzie zwolniony z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc

 

Okres zwolnienia z ZUS 

 • Zwolnieniem objęte są składki za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku – wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

 

Warunki uzyskania zwolnienia z ZUS 

 • Aby uzyskać zwolnienie z ZUS należy: 

 • złożyć wniosek (art. 31 zo ust. 1-3),  

  przesłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za marzec, kwiecień i maj 2020 r., nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. (art. 31 zo ust. 3).  

  Wniosek należy złożyć do ZUSU do 30.06.2020, termin rozpatrzenia wniosku to 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej/raportów imiennych. 

Rozpatrzenie wniosku następuje w trybie umorzenia składek. Nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.

 

Tarcza 2.0 jednoznacznie przesądza że zwolnienie ze składek nie stanowi przychodu.

UWAGA - Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - nie ma likwidacji limitu przychodu!

 

Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorcy

17 kwietnia 2020
20 kwietnia 2020
Czyli opowieść o prawie i konstytucji, dla której tłem i pretekstem jest trwający stan epidemii. Czy rządzący przestrzegają podstawowych reguł prawa czy je negują? Czy nakładane kary są zgodne z prawem? I co robić, gdy już się ukaranym zostanie?  Wstęp
18 kwietnia 2020
Postojowe dla przedsiębiorcy od ZUSu ( art 15qz) Komu przysługuje? 1. osobie  prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia  lub inną umowę o świadczenie usług - pod warunkiem że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Osoba ta

Więcej artykułów

.

Wszystkie prawa zastrzeżone ©Blueshell legal

+48 507 036 004 | biuro@blueshell.pl

 

Sienna 72/8, 00-833 Warszawa

 

Blueshell Legal

NIP 5213745896